ปัจจุบันนี้มีสโมสรกีฬาอาชีพ และ สมาคมกีฬาอาชีพเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งสโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 นี้ เพราะ … สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพมีหน้าที่ดูแลนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียร์หรือผู้เข้าชมการแข่งขัน ดังนั้นต้องศึกษากฎหมาย ในเรื่องนี้ให้ถ่องแท้ โดยในพ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ ได้ให้ความหมายของคำว่า “สมาคมกีฬาอาชีพ” หมายความว่า สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้ว ตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

 

“สโมสรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่หมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ

 

พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ ในหมวด 2 เป็นเรื่องของสโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ มาดูกันว่า มีรายละเอียดอะไรบ้าง

 

มาตรา17 ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจ้งการดําเนินการต่อนายทะเบียนการจดแจ้งตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแลของตนเมื่อนายทะเบียนได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานแล้ว ให้รับจดแจ้ง และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้ยื่นจดแจ้งโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ผู้ยื่นจดแจ้งดําเนินการไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้นายทะเบียนแนะนําให้ผู้ยื่นจดแจ้งดําเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนในคราวเดียวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบการจดแจ้งและหลักฐานการจดแจ้ง เมื่อได้ดําเนินการถูกต้องและครบถ้วนให้รับจดแจ้งพร้อมออกหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง

 

มาตรา18 เมื่อได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งแล้ว สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจใช้คำซึ่งแสดงว่าเป็นกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสร หรือสมาคมก็ได้  สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ตามเงื่อนไขและมาตรการที่คณะกรรมการกําหนดรวมตลอดถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่กฎหมายกําหนด

 

มาตรา 19 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา 17 ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนจากกองทุน ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการ บริหารกองทุน  คุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด

 

มาตรา 20 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว ให้สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลง รายการหลักฐานการจดแจ้งการยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

 

มาตรา 21 สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพใดที่ได้รับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเข้าอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแล มีหน้าที่ต้องจัดทําสัญญาจ้างหรือความตกลงร่วมกันแล้วแต่กรณี เป็นหนังสือ ข้อกําหนดในสัญญาจ้าง หรือความตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจ้าง หรือมาตรการในการคุ้มครองที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้องกําหนดเรื่องชั่วโมงทํางานตามปกติ วันหยุด วันลา การเลิกจ้าง มาตรการด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ การทําประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ สําหรับนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ การเยียวยารักษากรณีมีความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ รายได้การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

 

มาตรา22 ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใช้บังคับเป็นการภายในให้ชัดเจน  ให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพกําหนดบทลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความดูแลที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพไม่ลงโทษนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพตามบทลงโทษตามวรรคสองสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพนั้นอาจถูกตัดสิทธิตามมาตรา 18 ได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน